วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้

1. หลักการเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตชิง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรในการสื่อสารข้อมูล
ตอบ แพกเกตสวิตชิง (อังกฤษ: packet switching) ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอลความเร็วสูง แพกเกตสวิตชิง เป็นเทคนิคในการหาเส้นทางให้กับแต่ละ แพกเกตที่มีจุดหมายปลายทางต่างกัน ปลายทาง คือ DTE( Data Terminal Equipment ) อุปกรณ์ที่ช่วยถ่ายทอดข่าวสารคือ DCE ( Data Communication Equipment )
ประโยชน์ของ Packet Switching
• รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง และใช้เวลาในการส่งน้อยาเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หรือ เครืข่าย
• มีความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลน้อยมากๆ
• สามารถลดคอมพิวเตอร์ใหเมีขนาดเล็กลง และสามารถกระจายศูนย์กลาง ประมวลผลได้
• สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่องค์กรใช้งาน เช่น ICP/IP
• ควบคุมค่าใช้จ่ายได้คงที่แน่นอน
• รับประกันความรวดเร็วในการส่งข้อมูล (Committed Information Rate – CIR)
2.เพราะเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้หมายเลขไอพีมาเป็นดีเอ็นเอส
ตอบ เนื่องจากหมายเลขไอพีจดจำได้ยาก ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากอยู่ในเครือข่าย ก็จะทำให้สับสนได้ง่าย จึงได้เกิดการตั้งชื่อที่เป็นตัวอักษรขึ้นมาแทนหมายเลขไอพี เพื่อช่วยในการจดจำ เรียกว่า ดีเอ็นเอส
3. รูปแบบของไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์แอดเดรสประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ 2 ส่วน คือ ชื่อผู้ใช้ และชื่อเครื่องบริการ โดยใช้เครื่องหมาย @ ( ออกเสียงว่า แอ็ท ) คั่นระหว่างทั้งสองส่วนนี้
4. เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น
• ยูสเน็ต (usenet) เป็นรูปแบบในลักษณะกลุ่มสนทนาที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มหัวข้อนั้นและยังสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามปัญหาของผู้อื่นที่ถามมาในกลุ่มหัวข้อนั้นได้ เป็นต้น ซึ่งหากผู้ใช้ไม่ต้องการอ่านข่าวสารในกลุ่มหัวข้อนั้นอีก ก็สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุ่มหัวข้อนั้น
• บล็อก (blog ) ย่อมาจากคำว่า เว็บบล็อก เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เขียนบันทึกเรื่องราว โดยเรียงลำดับตามเวลา เพื่อสื่อสารความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร โดยแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้ส่วนบนสุดของเว็บไซต์หรือบางครั้งอาจเรียกว่า ไดอารีออนไลน์ ( diary online ) ข้อมูลหรือความคิดเห็นจะถูกนำเสนอทางบล็อก อาจจักทำเป็นส่วนบุคคลหรือร่วมใจกันทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งผู้ใช้คนอื่นสามารถมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ และสามารถอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาได้ โดยข้อมูลหรือความคิดจะนำเสนอในรูปข้อความ รูปภาพ หรือมัลติมีเดีย ที่นี้ผู้เขียนต้องพึงระวังการเขียนข้อความในลักษณะหมิ่นประมาท ยั่วยุให้ผู้อื่นกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจผิดตาม พ.ร.บ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
5. จงบอกมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ตที่นักเรียนพึงปฏิบัติมาอย่างน้อย 5 ข้อ
1) ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
2) ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
3) ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์คัดลอกหรือใช้โปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
4) ต้องคำนึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลงานมาจากการกระทำของตน
5) ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
6) ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
7) ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมีมารยาท

3 ความคิดเห็น: